Skip to main content

Terms, Expertise, Insurance & Complaints mr dr J.A. Bovenberg, LL.M, advocaat (‘Attorney’)

General Terms and Conditions

Registered with Amsterdam Chamber of Commerce, number: 34337486

1. These general terms and conditions apply to all assignments by a client (Client) which have been accepted by the Attorney, including additional and subsequent assignments, unless and then to the extent that amendments have been agreed upon in writing between the Attorney and the Client. The Attorney does not accept the applicability of any general terms and conditions of the Client.

2. The liability of the Attorney arising from the performance of an assignment is limited to the amount that in the case concerned will be actually paid out under the Attorney’s liability insurance, plus the amount that, on the basis of the “own risk” of the Attorney under said insurance, will be for the account of the Attorney. In the event that said insurance does not provide coverage, the liability of the Attorney will be limited to maximally the amount of the fees charged for the matter concerned. A copy of the liability insurance policy is available for inspection at the secretariat of the Attorney and will be sent to the Client at his first request. Any claims against the Attorney will forfeit within 12 months from the date of their incurrence.

3. The Attorney may hire subcontractors to assist with the performance of an assignment by the Client, including but not limited to, bailiffs, foreign attorneys and other domestic or foreign attorneys or advisers. When subcontracting, the Attorney will exercise due care. The Attorney will discuss any subcontracting as much as possible beforehand with the Client, except as regards, court officers or process servers. Every own liability of the Attorney for a breach or non performance by a third party is disclaimed. To the extent subcontractors limit their liability for professional mistakes,  the Attorney is allowed to accept such a disclaimer on behalf of the Client. Said subcontractors include attorneys, bailiffs and other service providers hired by the Attorney within and without the Netherlands.

4. The Attorney will carry out the assignment exclusively on behalf of the Client. Third parties cannot claim any rights with respect to the performance of the assignment. The Client will indemnify the Attorney from any claims by third parties in this respect.

5. In addition to the Attorney, any subcontractors,  employees or other third parties who have been hired to perform part or all of the assignment by the Attorney, irrespective of whether they are still employed by the Attorney, may invoke these conditions.

6. In consideration for the performance of the assignment, the Client owes the Attorney the agreed upon fee, to be increased with out of pocket expenses, a charge for the reimbursement of general office expenses and Value Added Tax. The Attorney will not commence the performance of an assignment until after he has received a down payment from the Client. The down payment will be offset with the final invoice.

7. Invoices must be paid on the date mentioned in the invoice in the way indicated by the Attorney. When payment is overdue, the Client, without need for a reminder, will be deemed to have breached his payment obligation, and forfeit statutory interest. The Attorney will be entitled to offset any invoices, even if they are not payable yet, with any amounts that the Attorney is holding on behalf of the Client, even if these amounts are deposited with the Foundation Third Party Payments, with the Attorney or with third parties. The Client hereby grants an irrevocable power of attorney to the Attorney and said foundation to that effect. The Attorney will at any time be entitled to claim security for the payment of fees, out of pocket expenses, general office expenses and Value Added Tax.

8. The relationship between the Attorney and the Client is governed by Dutch law. Any disputes between them will be adjudicated by the competent judge of the district court in Haarlem, The Netherlands.

9. The Attorney cannot receive any ‘derdengelden’. This has been notified to the “Deken”of the Haarlem.

10. A copy of these conditions has been deposited with the district court in Haarlem.

Expertise

Bovenberg has registered the following principal legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

General Practice – civil law. Based on this registration, he/she/it is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

Insurance

Insurance for professional liability has been obtained from AON Nederland CV.

Complaint Procedure

KLACHTENREGLEMENT van Mr dr J.A. Bovenberg Advocaat

Artikel 1 begripsbepalingen 

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: 

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; 
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; 
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht; 

Artikel 2 toepassingsbereik 

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr J.A. Bovenberg en de cliënt. 
 1. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. 

Artikel 3 doelstellingen 

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel: 

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; 
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 
 1. eventuele medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 2. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening  

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. 
 2. De advocaat heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan arbitrage. 

Artikel 5 interne klachtprocedure 

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr J.A. Bovenberg, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. 
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. 
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. 
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht. 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling 

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. 

Artikel 7 verantwoordelijkheden 

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. 
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. 

 Artikel 8 klachtregistratie 

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 

 

*******************************************************

Substitute

Waarnemer
As substitute acts mr ir A. Heezius, attorney at law with Life Sciences Legal (www.lslegal.nl).

Stichting derdengelden

There is no “Stichting derdengelden”, so no third party payments can be received.